Oferta dla dewelopera, działka mieszkaniowa Marki

Działka (Pod zabudowę wielorodzinną) na sprzedaż
1 530 000 PLN , Pow. 1 690 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
1 690 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Marki , Długa
Numer oferty:
TOP274777
Cena za m2:
905 PLN
Oferta dla dewelopera, na sprzedaż dwie działki pod zabudowę mieszkaniową w Markach.

Nieruchomość składa się z dwóch działek o łącznej powierzchni 1690 m2, przylegających do ulicy Długiej z udziałem w działce stanowiącą drogę wewnętrzną.

W ulicy wszystkie media, kanalizacja, prąd, woda, gaz, światłowód.

Ustalenia planu dla obszaru obejmującego działki:

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 17 MU plan ustala:

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
1.1. Przeznaczenie podstawowe:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest :
- wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym
1.2. Przeznaczenie uzupełniające:
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1000 m² p. uż.) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;
1.3. Przeznaczenie dopuszczalne:
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej, takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
2.1. Powierzchnia biologicznie czynna:
Minimum 70% dla każdej działki inwestycyjnej
2.2. Strefy uciążliwości:
W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;
2.3. Wysokość zabudowy:
Dla zabudowy mieszkaniowej - do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej - do dwóch kondygnacji naziemnych;
2.4. Minimalna wielkość działki budowlanej:
W zabudowie jednorodzinnej 600m²;
Dla zabudowy szeregowej 350 m²;
2.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;
3. Zasady kształtowania przestrzeni.
3.1. Dominanty wysokościowe:
Nie dopuszcza się;
3.2. Linie zabudowy:
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;
4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu:
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo- wodne ;
Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla strefy ochrony urbanistycznej;
5. Infrastruktura techniczna:
Dopuszcza się lokalizację :
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

Jest to bardzo szybko rozwijający się obszar Marek. Dookoła prawie wyłącznie nowa zabudowa i sąsiedztwo rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi, wspaniałego miejsca do bliskiego obcowania z przyrodą.

Działki sprzedawane są łącznie.
Nieprawidłowy adres E-mail